De Paerdeshop
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
 3 + 1 gratis

 Pakketten en leuke setjes

 In en om de stal

 Paarden Apotheek

 Paarden artikelen

 Ruiterartikelen

 Auto en Trailer artikelen

 Honden

 Longeren

 Shetlander artikelen

 Verzorging artikelen

 Vliegen en dazen

 Geschenkpagina

 Cadeaubonnen

 Gratis 1 artikel vanaf 30 euro
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
Beker
Beker
19.95EUR
Informatie
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Spaarpunten programma FAQ
Neem contact op
Levertijd
Petrie Informatie
Sponsorpagina
Groothandel
Links
Gastenboek
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Paerdeshop en op alle met de Paerdeshop aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Paerdeshop is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Paerdeshop een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 De Paerdeshop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van De Paerdeshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 De Paerdeshop is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van De Paerdeshop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad trekt

2.2 De Paerdeshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en De Paerdeshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Het afgeleverd.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Paerdeshop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Levering en transport

3.1 De Paerdeshop heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk wij de bestelde artikelen in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw bestelling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. (minimaal 2 maanden) De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. Bij eerder ontbinden van betaling wordt 15% van het totaal bedrag in rekening gebracht door de Paerdeshop voor de gemaakte kosten die gemaakt zijn.

3.1.1 Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

3.1.2 Bij betaling onder rembours verstuurt De Paerdeshop gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkend voorwaarden gelden.

3.5 De Paerdeshop is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TNT Post

Artikel 4 : Eigendomsvoorbehoud

4.1 De Paerdeshop blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan De Paerdeshop zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5: Prijzen en betalingen

5.1 Alle door De Paerdeshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5.3 De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

5.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.5 De Paerdeshop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald

5.7.1 Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend/ administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op iBan NL80 RBRB 0851.5740.09. Ten name van De Paerdeshop te Baak, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

5.7.2 Bij het afhalen in de winkel kunt u de bestelling direct contant betalen.

5.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 6: Ruilen en herroepingrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De Paerdeshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Paerdeshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan De Paerdeshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt De Paerdeshop zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de klant betaalde bedrag.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1 De Paerdeshop geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van De Paerdeshop.

7.2 De Paerdeshop is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Paerdeshop, ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien De Paerdeshop, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat De Paerdeshop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Paerdeshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is De Paerdeshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De Paerdeshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Paerdeshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Privacy client

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door De Paerdeshop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

10.1.1 het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

10.1.2 het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

10.1.3 het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 De Paerdeshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 De Paerdeshop verstrekt geen klantgegevens

Artikel 11:Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 Op elke overeenkomst tussen De Paerdeshop en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen

12.1 De Paerdeshop is gevestigd te Baak, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 09155348 0000
Het BTW-identificatienummer is nl 162767250b01

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan De Paerdeshop, Steenderseweg 3, 7223LA te Baak, of naar het e-mail adres info@depaerdeshop.nl

12.3 Wanneer door De Paerdeshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Paerdeshop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

© 2016 De Paerdeshop, Alle rechten voorbehouden

Volgende
Snel zoeken
 
Uitgebreid zoeken
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.Administratiekosten
02.Gratis longeerbitstukje
03.Kinder handschoenen
04.Pfiff dekenhouden inklapbaar
05.Elastische handschoenen met print
Aanbiedingen Meer
Safehorse thermometer
Safehorse thermometer
36.50EUR
31.02EUR
Beoordelingen Meer
Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!
Copyright © 2019 De Paerdeshop
Powered by osCommerce